Rozhovor pro časopis Topenářství a Instalace 7/2014

 

Od CZT k vlastní kotelně:

 

Diskuze k problematice, kdy se vyplatí se odpojit od CZT a přejít k vlastnímu zdroji tepla, probíhají na růz­ných úrovních. V Topin č. 6/2013 se o ekonomické srov­nání CZT a objektové plynové kotelny pokusil Ing. Miloš Bajgar. Zejména upozornil na nutnost do výpočtů zahr­nout skutečně všechny náklady tak, aby komfort spoje­ný s CZT zůstal zachován i při dodávce tepla z kotelny.

V  Topin č. 5/2014 upozornil Alois Matěják, že odpověd­nost provozovatele i malé kotelny je poměrně velká a vyplývá z ní nutnost si řadu služeb i platit. „Srovnávej­me proto jen to, co je srovnatelné,11 zdůrazňuje Tomáš Vele, ředitel společnosti TEP Jablonec. „Nezpochybni­telné srovnání ceny tepla z CZT a objektové kotelny lze udělat jen na stejné úrovni komfortu, kdy odběratel tep­la z kotelny nenese odpovědnost za technickou stránku věci, za provádění dohledu, servisu, revizí, oprav atp.“

Topin:

V   rozhovoru pro Topin č. 6/2013, který vyšel pod ná­zvem „Vyhýbám se nestandardnímu řešení“, jste uvedl konkrétní čísla týkající se ekonomiky přechodu od CZT k vlastní kotelně. Jak vidíte situaci letos?

Tomáš Vele:

Zájem o výstavbu objek­tových kotelen v lokalitě Jablonce nad Nisou začal narůstat po roce 2010 v souvislosti s rychlým růstem cen tepla z CZT. Rozhodnutím města byla letos cena tepla z CZT sní­žena z úrovně přesahující 800 Kč/GJ na úroveň těs­ně pod 700 Kč/GJ. Ale ani tato příznivější cenová úro­veň poptávku po kotelnách neutlumila. Pokud pře­chod něco tlumí, tak je to časově i věcně náročný pro­ces získání stavebního povolení a víceméně vyčerpa­ná kapacita pro plynové přípojky.

Topin:

Změnily se za uplynulý rok náklady na teplo z objektové kotelny?

Tomáš Vele:

Zaměřím se na případy, kdy odběratel tepla, nejčastěji SVJ nebo bytové družstvo, je majitelem kotelny, kte­rou jsme mu navrhli, instalovali a nadále pro něj zajiš­ťujeme všechny související služby od dálkového moni­toringu v režimu 24/7 po obstarání všech zákonných periodických revizí a kontrol. Ve všech případech má náš zákazník spíše vyšší komfort, než s CZT, neboť re­gulace našich kotelen je na vyšším standardu, nepotře­bujeme letní odstávky, je zajištěn nepřetržitý dohled a servis, každému jednotlivému objektu s vlastní kotel­nou umožníme nastavit časový plán vytápění a ohřevu vody podle individuálního požadavku. Odběratel tepla má obecně řečeno jen jedinou odpovědnost, a to platit naše faktury, podobně jako u CZT.

V   loňském roce jsem mohl hovořit o krátkodobých zkušenostech, případně předpokladech. Letos máme konkrétní čísla prověřená minimálně jednou topnou sezonou. Chceme vést diskuzi o kotelnách jako varian­tě k CZT otevřeně, a proto připojuji přehled dat týkají­cí se deseti kotelen s výkonem 150 kW a čtyř s výko­nem 200 kW. Menší kotelny jsou vybaveny třemi závěs­nými kondenzačními kotli GEMINOX THRs 10-50C ave větších jsou tyto kotle čtyři. Kotle jsou vybaveny regu­lací SIEMENS s připojením na internet přes webserver, což nám umožňuje dálkovou správu, získávání dat pro kontrolu a nastavení kotlů i regulace, servis, doklado­vání činností atd. Některé kotelny jsou podle požadav­ku investora vybaveny kalorimetrem pro přesné měře­ní vyrobeného tepla a rovněž elektroměrem pro vyčís­lení kotelnou spotřebované elektřiny. V rámci měsíční správy kotelny provádíme odečty všech osazených měřidel a máme přehled o veškerých provozních nákladech domovní plynové kotelny. Proto můžeme s vysokou mírou přesnosti vypočítat údaje, které stá­vající a potenciální budoucí zákazníky zajímají nejvíce, a to skutečnou cenu tepla a návratnost investičních prostředků.

V  připojeném přehledu jsou uvedeny i kotelny, které jsou v provozu kratší dobu, než jeden rok. Režijní pro­vozní náklady, tedy správa a obsluha, byly v těchto pří­padech přepočteny na skutečné období provozu.

Pro objektivní posouzení dat doplňuji, že údaje o výši investičních nákladů pocházejí obvykle z roku před rokem zprovoznění. Aktuální cena vybudování plyno­vé kotelny je vyšší, minimálně z titulu již rok trvajícího oslabení koruny. Navýšení investičních nákladů k le­tošnímu roku, vzhledem k jejich podílu v konečné ceně tepla, však cenu tepla ovlivňuje v přijatelné nepřes­nosti několika procent, maximálně deseti.

Topin:

Pokud se k ceně tepla z kotelny v provozních nákladech připočte 1/15 investičních nákladů, což odpovídá přimě­řené životnosti kotelny po dobu 15 let, tak se cena tepla z kotelny pohybuje přibližně mezi 550 až 600 Kč/GJ. Sku­tečně cena tepla v žádné z vašich kotelen za poslední topnou sezonu nebyla vyšší?

Tomáš Vele:

U 150kW kotelen se v provozních nákladech většinou pohybujeme v rozmezí 460 až 490 Kč/GJ včetně DPH. Nejvyšší cenu 512 Kč/GJ měl objekt s kotelnou č. 1, kte­rý je zateplený, a zároveň v něm lidé nejvíce šetří. Fixní náklady se zde rozpočítávají na menší počet vyrobe­ných GJ tepla oproti jiným objektům.

Ke snížení spotřeby tepla přispěla i loňská mírná, velmi teplá zima. Pokud by minulá topná sezona byla průměrná s větší spotřebou tepla, pravděpodobně bychom se ve všech kotelnách dostali pod hranici 500 Kč/GJ s ještě výraznější úsporou oproti CZT.

Za zmínku určitě stojí i návratnost vložených investič­ních nákladů, která se u menších kotelen pohybuje většinou do pěti let, u větších je kratší.

Topin:

Jsou vaše výsledky opakovatelné i v jiných městech? Tomáš Vele:

Tomáš Vele:

V podstatě ano. Mohou se měnit náklady na inženýring. Žijeme ve státě s jednou vládou, ale, nejen podle našich zkušeností, prakticky každý stavební úřad vyžaduje jiný rozsah dokumentace a jednání, kterými je nutné projít. Průtahy mohou náklady na inženýring zdražit odhadem až o 20 %. Změnit se mohou i náklady na dálkový dohled. Nepůjde však o významné zvýšení paušálu. Protože po­užíváme pro nás standardní řešení mírně dražších, ale zato spolehlivých kotlů, dálková správa kotelen nevyža­duje neustálou údržbu IT experty. Revize a kontroly vět­šinou řešíme vlastními silami, případně je provádíme hromadně, a tak by se tyto nákladové položky měnily jen v malém rozsahu. V podstatě se ptáte na něco, na čem pracujeme. V blízké lokalitě jsme si odzkoušeli techniku, ověřili rozsah nutných doprovodných služeb. Takže se nyní hlásíme do výběrových řízení i v jiných městech.

Topin:

Při propočtu jednotkové ceny 200kW kotelny na 1 kW vý­konu se kotelny se čtyřmi kotli mohou jevit jako méně konkurenceschopné. Uvažujete o změně?

Tomáš Vele:

Nechceme konkurovat investiční cenou kotelny. Od­strašujícím příkladem je developerský přístup, co nejlevněji postavit a co nejdráže prodat bez ohledu na bu­doucí provozní náklady. Našimi zákazníky jsou majite­lé objektů, kteří je také využívají. Takže jim musíme předkládat reálná čísla. Zvláště proto, že za slíbená čís­la ručíme a od nich se odvíjí i náš případný zisk. Připo­jený přehled dat je částí prezentace, kterou jsme měli společně s ČSOB a týkala se technického a finančního zajištění přechodu od CZT ke kotelně. Nevím o bance, která by si data sloužící jako podklad k úvěru na vý­stavbu plynové kotelny podrobně neprozkoumala. Chceme zákazníkům nabízet i variantu 200kW kotelny se dvěma kotli. Ovšem podmínkou je možnost využít našich zkušeností s kotli GEMINOX, s regulací SIEMENS. Proto připravujeme projekt se dvěma kotli Ygnis WARFREE, které takovou regulaci mají a nemusíme se přeškolovat na jiný systém. Pozornost jsme zaostřili na technicky velmi zajímavé 100kW stacionární kon­denzační kotle VARMAX s větším vodním objemem, novinku z loňského veletrhu ISH ve Frankfurtu. Mají rovněž regulaci SIEMENS. Je výhodné, že vše je od jed­noho dodavatele, od společnosti Brilon a.s.

Topin:

Zmínil jste, že jednou z brzd výstavby dalších kotelen je omezená kapacita pro plynové přípojky. Uvažujete o ji­ném řešení?

Tomáš Vele:

Omezená kapacita rozvodů plynu se týká různých lo­kalit. Pak je nutné nabídnout například zdroj tepla za­ložený na elektrických tepelných čerpadlech. O tako­vém řešení, byť pro nás půjde o novinku, také uvažuje­me. Nahrává nám i to, že společnost Brilon a.s., jejíž kotle GEMINOX používáme přednostně, aktuálně roz­šířila svou nabídku tepelných čerpadel i o typy vzduch-voda s výkonem do 100 kW na jednotku. Tedy v podobných výkonech, jako mají kotle. Pro nás je zá­sadní, že jsou rovněž vybaveny regulací SIEMENS, kte­rou známe. Takže se těšíme na první vhodný projekt.

 

 

 

Topin:

Děkujeme za rozhovor a poskytnuté údaje.